logotyp
Login

Školní poradenské pracoviště

Obecné

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, je ve škole zřízeno školní poradenské pracoviště. Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí, v případech, kdy má škola podezření, že dochází k týrání, k šikaně a k dalším sociálně patologickým jevům, v rámci preventivních programů nebo na žádost soudu.

Škola zabezpečuje poskytování poradenských služeb školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce pro 1.st., výchovný poradce pro 2.st., školní speciální pedagog, školní metodik prevence a školní psycholog, kteří spolupracují mezi sebou i se všemi pedagogy a vedením školy.

Výchovný poradce pro 1.st.

zejména:
- spolupracuje s PPP a SPC
- koordinuje spolupráci třídních učitelů s metodikem prevence, školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem
- sleduje chování žáků po dobu školní docházky, předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
- spolupracuje s rodiči žáků nebo jejich zákonnými zástupci
- pomáhá žákům, kteří potřebují pomoc
- pomáhá žákům, kteří vyžadují speciální péči

kontakt: Mgr. Petra Bambulová, petra.bambulova(zavináč)zsnadvodovodem(tečka)cz

Výchovný poradce pro 2.st.

zejména:
- spolupracuje s PPP a SPC
- koordinuje spolupráci třídních učitelů s metodikem prevence, školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem
- sleduje chování žáků po dobu školní docházky, předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
-  zajišťuje kariérové poradenství, poskytuje poradenskou činnost pro žáky a zák.zástupce při volbě povolání
-  koordinuje vzdělávací opatření u žáků s SVP

- spolupracuje s rodiči žáků nebo jejich zákonnými zástupci
- pomáhá žákům, kteří potřebují pomoc
- pomáhá žákům, kteří vyžadují speciální péči

kontakt: Mgr. Martina Vesecká, martina.vesecka(zavináč)zsnadvodovodem(tečka)cz

Školní speciální pedagog

zejména:
- koordinuje speciálně pedagogickou činnost ve škole
- provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti, vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační, kompenzační, stimulační péči žákům s SVP
- poskytuje učitelům metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci
- koordinuje spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími specializovanými pracovišti
- poskytuje metodickou pomoc asistentům pedagoga
- poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům

kontakt: Mgr. Dagmar Komínková, dagmar.kominkova(zavináč)zsnadvodovodem(tečka)cz

Školní metodik prevence

zejména:
- vede a koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
- zajišťuje tvorbu a kontrolu realizace minimálního preventivního programu školy
- poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogům
- sleduje aktuální situaci ve škole, inovuje strategie přístupu k prevenci, pracuje s třídními kolektivy
- spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence sociálně patologických jevů
- zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
- poskytuje konzultační a poradenské služby žákům, rodičům a zák.zástupcům

kontakt: Mgr. Lenka Filipiová, lenka.filipiova(zavináč)zsnadvodovodem(tečka)czŠkolní psycholog

zejména:
- zajišťuje poradenskou a diagnostickou práci zaměřenou na prevenci neprospěchu a prevenci výchovných problémů žáků
- provádí diagnostické činnosti zaměřené na osobnostní a intelektové charakteristiky žáků, na poruchy chování a učení, výukové obtíže, na styly učení, na školní selhávání, na výchovné problémy a patologické jevy
- poskytuje krizové intervence
- pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit co nejlepší sociální klima ve třídě
- zabývá se i adaptačními problémy, vztahovými problémy
- poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými obtížemi
- poskytuje psychologické poradenství rodičům i zák. zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly

kontakt: Mgr. Iryna Ratsyn, iryna.ratsyn(zavináč)zsnadvodovodem(tečka)cz
Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 460/81,
příspěvková organizace


Nad Vodovodem 460/81
108 00 Praha 10

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy