Jméno:
Heslo:

Aktuality

2018/2019

Opět máme titul Ekoškola!

A na konci května jsme se dozvěděli, že jsme potřebné požadavky k udělení titulu splnili a že jsme tedy titul obhájili. Radost Ekotýmu byla obrovská. Slavnostní předávání titulu Ekoškola se uskutečnilo v pátek 21. 6. v Brožíkově sálu na Staroměstské radnici. Předávání se zúčastnili zástupci Sdružení Tereza, které má program Ekoškola v České republice na starosti, náměstek ministra životního prostředí, zástupci magistrátu, OSN, společnosti IKEA, firmy Bezobalu i studentka z hnutí Fridays for Future. Za naši školu titul převzali zástupci Ekotýmu, paní ředitelka i koordinátorka programu. Také se k nám připojil místostarosta pro Prahu 10 pan  MgA. David Kašpar. Po předání titulu následovala velmi poutavá prohlídka Staroměstské radnice.  Gratulace a poděkování patří celému Ekotýmu!

Eko-audit na odboru školství MČ Praha 10

Poslední akcí Ekotýmu v letošním školním roce byl ekologický miniaudit na odboru školství MČ Praha 10. Šest zástupců Ekotýmu si připravilo pro pracovníky odboru školství otázky s ekologickou tématikou velmi podobné těm, které museli řešit v rámci analýzy naší školy. Jejich odpovědi následně vyhodnotili a hodnocení včetně doporučení zaslali na úřad zpět.


Audit

Na začátku května nás navštívily auditorky ze Sdružení Tereza spolu s auditorkou ze společnosti Ikea, aby ověřily, zda nám může být udělen (bylo by již počtvrté) titul Ekoškola. Auditorky si prohlédly celou školu, navštívily i třídy, hovořily s Ekotýmem, paní ředitelkou i koordinátorkou programu. Také měly schůzku s provozními zaměstnanci školy. Zjišťovaly tak, zda naše škola postupuje podle metodiky 7 kroků a zda naplňuje kritéria nutná pro udělení titulu. Auditorky byly s návštěvou naší školy spokojené a na závěr auditu zástupcům Ekotýmu sdělily, že nás opět doporučí k udělení titulu. Teď tedy netrpělivě čekáme, zda to dobře dopadne.

 
Kampaň obyčejného hrdinství

Poslední dubnový týden se naše škola zapojila do Kampaně obyčejného hrdinství pořádané Sdružením Tereza. Jednalo o 7 výzev, které by mohly pomoci ke zpomalení klimatické změny a ke kterým se mohli připojit jednotlivci i rodiny. O kampani žáky informovali členové Ekotýmu, paní ředitelka na ni upozornila zástupce tříd na Sdružení rodičů, třídní učitelé potom rodiče na schůzkách. Leták i vyhodnocovací list jsme uveřejnili na stránkách školy. O akci informovali členové Ekotýmu také na Dni Země v Malešickém parku. A přesto, že mnoho žáků i učitelů tvrdilo, že tyto výzvy ve svém každodenním životě obvykle plní - vodu při čištění zubů přeci nenechávají téct nikdy – vyhodnocovacích listů jsme dostali méně, než jsme předpokládali.

Nejvíce lidí (124) se zapojilo právě do výzvy 1 – Nenechávej téct vodu při čištění zubů – hospodárným čištěním zubů se podařilo ušetřit téměř 15 plných van vody. Nejméně lidí (63) se zapojilo do výzvy 5 - Neprodukuj odpad a do výzvy Zasaď kytku (64). Všechny výsledky za naši školu si můžete prohlédnout v přiloženém vyhodnocovacím listu.


Den Země

Tentokrát jsme se zapojili do oslav Dne Země i mimo školu. Iniciativa Naše Malešice nás oslovila jakožto Ekoškolu, abychom se prezentovali v rámci akce organizované pro širokou veřejnost v Malešickém parku. Zástupci Ekotýmu vystoupili na pódiu a seznámili všechny přítomné s fungováním našeho Ekotýmu i s akcemi, které pořádáme. Vysvětlili, proč je důležité se v současné době věnovat ekologickým aktivitám a snažit se žít v souladu s přírodou. Ekotým měl také na akci svůj stánek, kde měl pro příchozí připraveny křížovky a otázky s ekologickou tématikou, menší děti si mohly vyzkoušet správné třídění odpadu. Celá akce se vydařila, počasí nám také přálo a všem zúčastněným patří velký dík.


Den činu

Jako tradičně naše škola ke Dni Země uspořádala akci nazvanou Den činu. Tentokrát se úklidu okolí školy ujali žáci 5. tříd. Věnovali se především školní zahradě – vyhrabávali staré listí, sbírali v křoví odpadky, zametali cestičky. Školní zahradu využívají žáci především v rámci hodin tělesné výchovy, v odpoledních hodinách školní družina.

Koloběžkiáda

I v tomto školním roce uspořádal Ekotým pro žáky 2. až 5. tříd Koloběžkiádu. Žáci soutěžili v různých sportovních disciplínách – slalom, jízda pozadu, štafeta,… a zopakovali si silniční pravidla i zásady první pomoci. Shlédli také ukázky krasojízdy a sami se mohli projet na speciálním kole nebo jednokolce. Letos nám přibylo stanoviště Auto*matu (spolek prosazující lepší prostředí pro kvalitní život ve městě), kde se žáci dozvěděli více o ekologicky šetrných možnostech dopravy. Máme velkou radost, že se na akci přijel podívat i zpravodaj Zpráviček, jehož reportáž můžete vidět na Déčku ve Zprávičkách z 19. 4. 2019.

Voda pro všechny

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo ke Dni vody soutěž Voda pro všechny – žáci I. stupně mohli zasílat obrázky, žáci II. stupně pak černobílé fotografie. Vzhledem k velmi krátkému termínu odevzdávání prací stačil za naši školu do soutěže zaslat fotografii jenom Matěj Veran. Na první stupni jsme tedy tuto soutěž zorganizovali jako školní akci, vybrané obrázky jsou umístěny na nástěnce ve vestibulu školy. Porota měla opravdu nelehkou práci, všechny obrázky byly velmi nápadité. První místo nakonec získal Jakub Vaňouček, na druhém skončil Jonáš Glaser a na třetím Václav Chytrý. Porota ještě udělila i 5 čestných uznání, všichni ocenění obdrží drobné věcné ceny.

Sbírka pro Diakonii Broumov


Stejně jako v loňském roce náš Ekotým zorganizoval sbírku pro Diakonii Broumov. Po tři dny vybíral použité oblečení, obuv, nádobí, hračky,…, aby se vše dostalo k těm, kteří to potřebují a rádi ještě použijí. Nepoužitelný starý textil bude využit k recyklaci – vyrábí se z něj izolace nebo hadry. Odložené věci tak dostanou nový život. Akce se setkala s velkým úspěchem, takže ji určitě v příštím roce opět zopakujeme. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.


Pošli to dál

Členové skupinky Prostředí během analýzy u otázky na naši školní knihovnu dostali skvělý nápad. Ve školní knihovně máme málo nových knih, takže si moc žáků knížky z knihovny vlastně nepůjčuje. Zašli tedy za paní učitelkou Štěpánkovou a domluvili se s ní na spolupráci. A vyhlásili, že pokud máme doma nějakou hezkou knížku a chceme se o ni podělit, můžeme ji donést do školní knihovny, aby si ji tam mohli zapůjčit a přečíst i ostatní. Kdykoli si ji pak můžeme zase vzít zpátky domů. Navíc ještě tito členové Ekotýmu došli do místní pobočky Městské knihovny a poprosili, zda by jim do školní knihovny nepřispěli nějakými knížkami. Získali tam 10 knížek, dalších přibližně 40 již donesli ostatní žáci. Běžte se tedy školní knihovny podívat, zda tam není knížka, kterou byste si rádi přečetli.


Akce proti automatu

V pátek 22. 3. 2019 se uskutečnila Akce proti automatu na nápoje ve 3. patře naší školy. Výtvarně zdatné členky Ekotýmu namalovaly velmi zdařilý plakát s vysvětlením, proč si nemáme kupovat nápoje v automatu – automat zbytečně spotřebovává elektrickou energii a navíc si kupujeme plastový obal, který ihned po vypití nápoje vyhodíme. Zatěžujeme tedy životní prostředí hned několikrát. Akce se většinou setkala s porozuměním, spousta žáků si nákup nápoje rozmyslela, našli se ale i tací, kteří akci nepochopili a ani se nad problémem nezamysleli. Akci zkusíme ještě jednou v průběhu roku zopakovat.

Fridays for Future

Naše škola se připojila k celosvětové studentské Stávce pro klima. Žáky 9. tříd navštívil student Gymnázia a Hudební školy Vít Springorum, který se do této stávky aktivně zapojil. Nastudoval si vše, co se váže k tematice globálního oteplování, a připravil si o tom přednášku. Tu již prezentoval studentům několika dalších škol. Velmi detailně žákům vysvětlil, co je to globální oteplování a jaké má negativní dopady na naše životy. Na závěr naznačil možnosti, které by mohly vést ke zlepšení situace. Přednáška se všem velmi líbila a dovedla většinu žáků k zamyšlení nad řešením tohoto problému. V dalších diskuzích jsme potom pokračovali i v hodinách fyziky, kde se momentálně věnujeme získávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

 

Nálepky na vypínače

Ekotým v průběhu podzimu provedl analýzu školy a sestavil plán činnosti – můžete se s nimi seznámit na nástěnce umístěné mezi 2. a 3. patrem. Ke zjištěným nedostatkům mimo jiné patřila absence popisu vypínačů především v učebnách – ne vždy a všem bylo jasné, kterým vypínačem se zapíná řada světel u dveří a kterým řada u oken.  Řadu u oken není nutné tak často využívat, byla někdy zbytečně rozsvěcována, a proto se Ekotým rozhodl vytvořit popisky vypínačů. Ty jsou nyní postupně do tříd na vypínače nalepovány.

Měření CO2

I v letošním roce se Ekotým rozhodl změřit hodnoty CO2 ve třídách během výuky. Členové skupinky prostředí na konci ledna obcházeli třídy se senzorem PASCO a 20 minut po začátku výuky měřili hodnoty CO2. Zdá se, že někteří letos trochu pozapomněli na nutnost čerstvého vzduchu – výsledky jsou k nahlédnutí na nástěnce Ekotýmu ve sborovně. Měření ještě jednou zopakujeme na konci února.

Vánoční jarmark

Ve středu 19. prosince se opět konal Vánoční jarmark. Jako každý rok byl zahájen vystoupením kroužku sportovního aerobiku pod vedení paní Evy Strakošové. Následovalo vystoupení Elišky Nové, která zatančila irské tance. Závěr jarmarku patřil sboru pod vedením paní učitelky Daniely Volejníkové. Zazpívat si spolu se sborem mohli i rodiče. Občerstvení v kuchyňce společně připravili žáci obou devátých tříd. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se znovu ujali prodeje výrobků zaslaných Fondem Sidus (letos magnetických záložek do knížky), který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Na svém stánku také Ekotým seznamoval zájemce s fungováním Ekotýmu na naší škole, s výsledky naší analýzy a plánem činnosti.  Chtěla bych poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.


Světový den Ekoškol

I v letošním školním roce se Ekotýmu podařilo zorganizovat oslavu Světového dne Ekoškol. Díky zkušenostem z předchozích let se akce zúčastnili žáci až od čtvrté třídy, pro ty menší Ekotým opět připraví program jiný. Každá pracovní skupinka měla svoje stanoviště, kde se žáci něco nového dozvěděli, svoje znalosti pak uplatnili při řešení kvízů, křížovek i praktických úkolů. Jedno stanoviště bylo stanoviště Ekotýmu, kde byli žáci seznámeni s fungováním Ekotýmu v naší škole. V soutěžích si na I. stupni nejlépe vedla třída V. C, na druhém místě skončila třída IV. A a na třetím třída V. A. Na druhém stupni nejlepší znalosti prokázali žáci IX. A, druzí byli žáci VII. B a třetí pak žáci IX. B. Nejlepší třídy dostanou drobnou odměnu.

V Ekotýmu je nás letos rekordních 42!

Ekotým a celou naši školu v letošním školním roce čeká velmi náročný úkol – po čtyřech letech bychom rádi obhájili titul Ekoškola. Zájem o práci v Ekotýmu je veliký, ale volba zástupců se v některých třídách poněkud protáhla, takže teprve na začátku října se podařilo sestavit kompletní Ekotým. Členové se již zvládli rozdělit do jednotlivých pracovních skupinek, chybí nám však dořešit výbor Ekotýmu. Vedení se opět ujala Aneta Hendrychová ze třídy VIII. A, pomáhat jí v tom budou Jaroslav Křížek z IX. B a Jakub Škréta z IX. A. Bodování tříd na druhém stupni již začalo, doufáme, že bude probíhat lépe než v loňském školním roce. Také chceme zopakovat další osvědčené akce – Světový den Ekoškol, Vánoční jarmark, Papír za papír, Koloběžkiádu….

Nástěnka

17.4.2019

Tento den se konala Koloběžkiáda, pořádaná Ekotýmem. Krátkou reportáž o akci uvidíte ve Zprávičkách na ČT:D 19.4.

23.10. - 25.10.2018

Proběhl na 2. stupni projekt
"100 LET REPUBLIKY"

25.9.2018

obrázek
Tento den v 15 hodin proběhla na hřišti školy výsadba stromu svobody.
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy