Login

Archiv

2017/2018

Ekotým

Ekotým se v tomto roce sešel již na poslední schůzce. Společně jsme zhodnotili, které akce a nápady se podařilo uskutečnit (Jarmark, Koloběžkiáda, sbírka oblečení pro Diakonii Broumov, měření CO2,…), ale i to, co se nepovedlo (průběžné bodování tříd). Všem členům děkujeme za jejich práci a těšíme se na další společné aktivity i na nové členy z I. stupně.

Koloběžkiáda

V úterý 24. dubna pořádal Ekotým již tradiční akci pro žáky 2. až. 5. tříd -  Koloběžkiádu. Děti plnily různé úkoly, zopakovaly si pravidla a bezpečnost silničního provozu, základní zásady první pomoci. Počasí nám přálo, všechny disciplíny se líbily, velkým zpestřením byla ukázka krasojízdy a jízdy na jednokolce. Dík za to patří Elišce Řasové ze VI. A a její sestře Štěpánce, které už sice naši školu nenavštěvuje, ale byla ochotná na akci opět přijít.


Měření CO2, anketa - odpady a akce jídlo
Ekotým v tomto roce v období leden až březen dvakrát zopakoval měření CO2 ve třídách během výuky. Žáci ze skupiny Prostředí stejně jako v roce loňském obcházeli 15 až 20 min po začátku vyučovací hodiny jednotlivé třídy a pracovny a pomocí měřidla PASCO se senzorem měření CO2  zapisovali naměřené hodnoty koncentrace CO2. Hodnoty se opět od sebe značně lišily, vyhodnocení a tabulky jsou vyvěšeny na nástěnce Ekotýmu.

Další akcí Ekotýmu – tentokrát skupinky Odpady – je celoškolní anketa nakládání s odpady. Žáci Ekotýmu obcházejí všechny třídy, každý žák pak anonymně odpovídá na otázky na třídění a minimalizaci odpadu v domácnosti. Výsledky budou po vyhodnocení vyvěšeny na nástěnce Ekotýmu.

Skupinka Jídlo zase navštěvuje třídy s povídáním o zacházení s jídlem – týká se to především nakupování, skladování, plýtvání, výběru domácích potravin. V každé třídě nechávají k tomuto tématu i brožurku, do které mohou žáci nahlédnout.


Světový den Ekoškol

V loňském roce se nám podařilo oslavu Světového dne Ekoškol zorganizovat jinak, než v předchozích letech, a velmi se to povedlo. A tak jsme letošní oslavu opět nasměřovali na poslední týden před Vánocemi a opět jsme si pro žáky třetích až devátých tříd připravili různá stanoviště Ekotýmu – vlastní seznámení s fungováním Ekotýmu a jednotlivé pracovní skupinky – voda, energie, doprava, odpady, prostředí a nově i jídlo. Na posledním stanovišti žáci jednotlivých tříd hodnotili naši školu – co se jim líbí a nelíbí. Na stanovištích měli jednotlivé skupinky připraveny poučná povídání, soutěže, kvízy. Nakonec jsme vyhodnotili nejlepší třídy z I. stupně a z II. stupně. Na I. stupni zvítězila V. B, před III. C a IV. C. Na II. stupni zvítězila IX. A, o druhé až třetí místo se podělila VII. A a VIII. A. Nejlepší třídy dostaly drobnou odměnu.

Vánoční jarmark

Ve středu 20. prosince se již tradičně konal Vánoční jarmark. Jako každý rok byl zahájen vystoupením kroužku sportovního aerobiku pod vedení paní Strakošové. Tentokrát nám děvčata předvedla dvě pěkné sestavy na hudbu z muzikálu Rebelové. Závěr jarmarku - také již tradičně - patřil sboru pod vedením paní učitelky Daniely Volejníkové. Zazpívat si spolu se sborem mohli i rodiče. Občerstvení v kuchyňce společně připravili žáci obou devátých tříd. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se jako každý rok ujali prodeje ozdob se zvířátky zaslaných Fondem Sidus, který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Opět musím poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.

Členové Ekotýmu se dohodli, že se zkusí věnovat dalšímu tématu Ekoškoly – Jídlo a svět. V letošním roce máme tedy 6 pracovních skupinek. Všechny skupinky momentálně intenzivně pracují na přípravě Světového dne Ekoškol, který bude organizován podobně jako v loňském roce, tedy třídy budou postupně navštěvovat jednotlivá stanoviště skupinek. Tam se dozvědí něco zajímavého a zároveň i budou plnit úkoly. Nakonec bude opět vyhodnocena nejúspěšnější třída z I. a II. stupně.

Ekotým se v tomto školním roce zatím sešel pouze jednou. Zájem o práci je veliký, ale volba zástupců se v některých třídách poněkud protáhla, takže teprve teď je Ekotým kompletní. Tím pádem ještě nemáme rozdělené členy do jednotlivých pracovních skupinek a také není dohodnutý celý výbor Ekotýmu. Ale vedení se již ujala Aneta Hendrychová ze třídy VII. A, pomáhat jí v tom budou Eliška Nová a Laura Kemerová, taktéž ze VII. A. Také bodování tříd na druhém stupni již začalo, to si vzali na starosti Kuba Bendzák ze VIII. A a Jenda Macák ze VI. A.

Na další schůzce se budeme věnovat především plánování akcí na tento školní rok, v těch osvědčených budeme pokračovat – Světový den Ekoškol, Vánoční jarmark, Papír za papír, Koloběžkiáda….2016/2017

Měření  CO2 a bodování tříd

V březnu a dubnu Ekotým zopakoval měření CO2, ve třídách a pracovnách. Členky skupinky prostředí obcházely s měřidlem PASCO třídy přibližně 15 až 20 minut po začátku hodiny a zjišťovaly, v jak kvalitním vzduchu žáci pracují. Bohužel, v letošním roce jsou výsledky horší než v roce loňském, většina tříd zřejmě nevěnovala dostatek pozornosti větrání. Výsledky jsou k nahlédnutí na nástěnce Ekotýmu i ve sborovně. Tuto aktivitu v příštím školním roce určitě zopakujeme.

Na konci května nám skončilo letošní bodování tříd na II. stupni (třídění odpadu, prostředí a hlučnost tříd,…) – zvítězila třída IX. B před třídou IX. A a třídou VIII. A. Žáci třídy IX. B si šli za odměnu zahrát bowling. Ekotým přeje krásné prázdniny a těší se na nové členy v příštím školním roce.Koloběžkiáda 4. 5. 2017
Členové Ekotýmu společně se žáky IX. B uspořádali pro žáky 2. až 5. tříd Koloběžkiádu. Kromě již tradičních disciplín – dopravní pravidla, první pomoc, slalom či jízda s kelímkem s vodou -  bylo v letošním roce obrovským zpestřením stanoviště Štěpánky Řasové ze VII. B. Ta se závodně věnuje krasojízdě a na hřišti nejen, že převáděla úžasné prvky svojí sestavy, ale také neúnavně svezla na svém speciálním kole každého, kdo si troufnul. Navíc přinesla také jednokolky, na kterých se mohli případní zájemci zkusit svézt. Nakonec Koloběžkiádě přálo i v té době poněkud vrtkavé počasí, takže se celé dopoledne úžasně povedlo.


Fotografická soutěž

Skupinka prostředí našeho Ekotýmu vyhlásila soutěž věnovanou prostředí Malešic. Zúčastnit se může každý, stačí zaslat 1 fotografii toho, co se vám v Malešicích líbí, případně nelíbí. Uzávěrka je 15. dubna 2017.Soutěž ve třídění odpadu pro 1. a 2. třídy

Na začátku března připravil Ekotým pro nejmladší žáky soutěž ve třídění odpadu. Zástupkyně Ekotýmu Tereza Nováková a Tereza Šámalová postupně navštívily první a druhé třídy. Pro žáky si připravily nejprve povídání o tom, jak minimalizovat odpad, jak odpad recyklovat a jak ho správně třídit. Potom měly děti připravený odpad správně roztřídit, za což byly odměněny drobnými odměnami.

Vánoční jarmark

21. prosince se již tradičně konal Vánoční jarmark. Na začátku se opět velmi líbilo vystoupení kroužku aerobiku, na závěr krásně zazpíval sbor pod vedení paní učitelky Daniely Volejníkové. Občerstvení v kuchyňce společně připravili žáci devátých tříd. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se opět ujali prodeje předmětů zaslaných Fondem Sidus, který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Navíc na stanovišti Ekotýmu si mohli návštěvníci prohlédnout i velmi pěkné interaktivní popelnice na tříděný odpad zapůjčené firmou EKO-KOM. Velký dík patří žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.

Světový den Ekoškol

Letošní oslava Světového dne Ekoškol byla zorganizována jinak než v předchozích čtyřech letech. Tentokrát žáci třetích až devátých tříd obcházeli šest stanovišť Ekotýmu. Na jednom stanovišti seznamovala příchozí žáky předsedkyně Ekotýmu Tereza Nováková s fungováním i historií mezinárodního programu Ekoškola, ostatní stanoviště měli na starost žáci z jednotlivých skupinek – voda, prostředí, energie, odpady a doprava.  Tam se žáci jednotlivých tříd rozdělili a plnili připravené úkoly – kvízy, křížovky i praktické úkoly. Za splnění úkolů třídy získávaly body. Nakonec byly odměněny první tři třídy z každého stupně. Na I. stupni zvítězila třída V. B, před V. C a IV. B, na II. stupni třída VII. B před IX. B a IX. A. Akce se líbila žákům i pedagogům, všem členům Ekotýmu patří velké poděkování za přípravu a organizaci soutěží. Poděkovat také musíme firmě EKO-KOM, která nám zcela výjimečně zapůjčila velmi pěkné interaktivní popelnice na tříděný odpad.


I v letošním školním roce je o práci v Ekotýmu velký zájem. Na schůzkách se zatím řešilo složení výboru Ekotýmu a rozdělení členů do jednotlivých pracovních skupinek. Předsedkyní Ekotýmu je Tereze Nováková z IX. B, místopředsedkyněmi jsou Tereza Šámalová a Tereza Škrabáková, také z IX. B. Bodování tříd si vzaly na starosti Aneta Hendrychová a Eliška Nová ze VI.A, které také budou o činnosti Ekotýmu informovat ostatní. O zápisky ze schůzek se postarají všechny tři Terky. Ekotým se dohodl na pokračování akce Papír za papír i sbírání víček. Také v letošním roce se naše škola připojí k oslavě Světového dne Ekoškol, ale vzhledem k dosavadnímu velmi časově náročnému začátku školního roku, dohodli jsme se na posunu termínu až na konec prosince. Tentokrát ale oslava proběhne jinak, Ekotým intenzivně pracuje na její přípravě. Nechte se překvapit!2015/2016

Poslední akcí Ekotýmu v tomto školním roce bylo měření CO2 ve třídách během výuky. Žák ze skupiny Prostředí obcházel 15 až 20 min po začátku vyučovací hodiny jednotlivé třídy a pracovny a pomocí měřidla PASCO se senzorem měření CO2  zapisoval naměřené hodnoty koncentrace CO2 . Hodnoty se od sebe značně lišily, vyhodnocení a tabulka bude vyvěšena na nástěnce Ekotýmu.

Se všemi členy Ekotýmu jsme se sešli na poslední schůzce v tomto školním roce, kde jsme společně zhodnotili, co se podařilo a co bude potřeba v novém školním roce zlepšit. Všem členům děkujeme, přejeme hezké léto a těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.


Ekotým se vrátil k tradici vysílání Ekookének, jednotlivé třídy si postupně připravují hlášení věnovaná různým důležitým dnů  (Den Země, Den ochrany ptactva,…).

Již tradičně naše škola pořádá ke Dni Země Den činu věnovaný úklidu okolí školy. Tentokrát se tohoto úkolu ujali žáci 7. ročníků, kteří v době odpolední výuky vyčistili část zahrady naší školy. Vždycky je zarážející, kolik odpadků se v rámci tohoto úklidu sesbírá. Ve škole přeci máme dostatek nádob na tříděný i směsný odpad, takže by s vyhazováním odpadků neměl být problém.


Vánoční jarmark

21. prosince se již tradičně konal Vánoční jarmark. O pěkné úvodní vystoupení se postaral kroužek aerobiku, občerstvení v kuchyňce připravili žáci 9. B. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se zase ujali prodeje předmětů zaslaných Fondem Sidus, který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Velký dík patří především žákům devátých a osmých tříd, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.


Světový den Ekoškol

Letošní oslava Světového dne Ekoškol byla spojená i s oslavou 10-ti let fungování programu Ekoškola v České republice.  My jsme se k oslavě připojili již po čtvrté.

 A opět to bylo pouze na členech Ekotýmu, jaký program pro ostatní žáky školy připraví. Tentokrát měli k dispozici i projekční plátno, takže nejprve žáci shlédli krátký film o činnosti Ekotýmu v minulém roce, pak si jednotlivé skupinky (energie, voda, doprava, prostředí a odpady) připravily nejen povídání, ale i prezentaci zaměřenou na jejich oblast. Na závěr vždy měly připraveny i otázky pro posluchače, aby si ověřily, jak pozorně je sledovali. Po počátečních problémech s ozvučením se nakonec program vydařil a všem členům Ekotýmu za přípravu programu patří poděkování.Ekotým se v tomto školním roce sešel již dvakrát. Zájem o práci v Ekotýmu je opravdu veliký, tolik členů jsme ještě v minulosti neměli! Obě schůzky byly především organizační – dohodlo se složení výboru: předsedkyně budou tentokrát dvě – Adéla Krátošková z IX.B a Kristina Hrušková z IX.A, bodování tříd se ujmou Tereza Nováková a Tereza Škrabáková z VIII.B,  informovat ostatní o činnosti Ekotýmu by měly Aneta Hendrychová  a Laura Kemerová z V.A. Zápisky si vzala na starost Natálie Dufková z IX.B. Všichni se již také stihli rozdělit do pracovních skupinek a seznámili se se svými vedoucími, se kterými se budou postupně připravovat na Světový den Ekoškol. Od prvního říjnového týdne začne opět bodování tříd II. stupně -  doznalo některých změn, například se bude hodnotit, zda nejsou ve třídách zataženy žaluzie a nesvítí se. Dále budeme pokračovat ve sběru víček, v  Recyklohraní, v akci Papír za papír atd.
2014/2015

Bodování tříd II. stupně vyhrála s velkou převahou třída IX.A, za odměnu půjde na bowling.
Zástupci Ekotýmu se zúčastnili slavnostního předání titulu Ekoškola naší škole v Senátu Parlamentu ČR. Mimo jiné jsme si mohli prohlédnout reprezentační prostory Senátu i nahlédnout na jednání senátorů a také se blíže seznámit se zástupci jiných Ekoškol. V pořadí již třetí titul nám byl udělen na čtyři roky.
Poslední akcí Ekotýmu v tomto roce byl Den činu. Třídy, které se ho zúčastnily, pomohly uklidit větve prořezaných stromů a keřů na zahradě i posbírat nepořádek v okolí školy.
Za celý školní rok se nám podařilo nasbírat 170 kg plastových víček, které jsme odevzdali. Získané prostředky věnujeme na odměny žákům.

Všem členům Ekotýmu děkujeme za práci v letošním školním roce a těšíme se na nové členy v září.


Obhájili jsme titul EKOŠKOLA!!!

23. března naši školu navštívili auditoři ze sdružení TEREZA, které má v České republice na starosti program Ekoškola. Celou naši školu si pečlivě prohlédli, debatovali se všemi členy Ekotýmu, hovořili s paní ředitelkou i koordinátorkou programu. Naše škola se jim líbila, na odstranění zjištěných nedostatků již Ekotým pracuje. A pak nám přišla úžasná zpráva, že jsme titul EKOŠKOLA již potřetí obhájili.

Ekotým ale tímto pracovat nepřestal, nyní ve spolupráci se žáky 9. tříd připravuje pro žáky I. stupně Koloběžkiádu. A také k 10. výročí fungování programu Ekoškola v České republice nacvičuje „Tanec sedmi kroků“ Ekoškoly.


Skupinka Odpady uspořádala v listopadu pro žáky 1. tříd soutěž ve třídění odpadu. Nejprve si prvňáčci zopakovali, jak správně třídit, potom soutěžili. Dětem i paní učitelkám se akce líbila.

V prosinci se celý Ekotým pustil do organizace Vánočního jarmarku. U stánku Ekotýmu pak prodávali členové Ekotýmu knížky, propisky a diáře poskytnuté fondem Sidus, který podporuje dětská oddělení nemocnic. Za velkou pomoc při technickém zajištění jarmarku patří dík i žákům IX. A.

Na začátku ledna v rámci Dne otevřených dveří proběhla prezentace naší školy jako Ekoškoly. Ve vestibulu školy byly promítání filmy o tom, jak program Ekoškola funguje na naší škole, dvakrát pak měla přednášku předsedkyně našeho Ekotýmu.

Bodování tříd II. stupně za 1. pololetí muselo zůstat nevyhodnoceno – bohužel členky Ekotýmu, které měly bodování na starosti, nebodovaly pravidelně. Ve třídách již máte nové bodování, nyní se ho ujaly Nikola Brabcová a Markéta Čachotská, které s ním již mají zkušenost z loňského roku.

Jistě jste si všimli, že na základě připomínky skupinky Odpady, přibyly na chodbách a ve vestibulu velké koše na tříděný odpad. Prosíme tedy o jejich správné využití. Také prosíme všechny třídy, aby pečlivěji naplňovaly krabice do akce Papír za papír – nepatří tam např. kartonové obaly. A samozřejmě také plastové láhve, pytlíky,propisky… to vše potom musejí ti, kteří krabice do kontejneru vynášejí, z krabic vybírat. A na základě připomínky skupinky Energie vám ve třídách přibyly k vypínačům výzvy, abyste zhasínali. Neustále totiž řešíme zatažené žaluzie a zbytečné svícení.


Světový den Ekoškol

Jak jistě víte, naše škola je zapojena do mezinárodního ekologického programu Ekoškola. I v letošním roce byl 7. listopad vyhlášen jako Světový den Ekoškol, tentokrát se ještě slavilo 20 let fungování Ekoškol ve světě. My jsme se ke Světovému dni Ekoškol připojili již potřetí.

V letošním roce Ekotým pracuje v pěti skupinkách podle zaměření na určitou ekologickou oblast: odpady, energie, voda, prostředí a doprava. A právě tyto skupinky si zcela samostatně připravily pro své spolužáky poučná povídání třeba o správném třídění odpadu, o nutnosti šetření vodou i energií, o nutnosti udržování neznečištěného prostředí i o alternativních způsobech dopravy. Nechyběly otázky i názorné ukázky. Například dobrovolníci vybírali mezi vodou balenou a kohoutkovou a věřte, nebo ne, ale vždy podle chuti zvítězila voda kohoutková. Diváci se nadšeně zapojovali, za správnou odpověď na ně totiž čekala malá sladkost. Dětem i pedagogům se připravený program moc líbil, všichni oceňovali zejména samostatnost a nápaditost účinkujících. Pevně věříme, že si diváci alespoň něco zapamatovali a odnesli do každodenního života. Škoda, že nás zlobila technika, musíme pro příští akci vybrat prostor s lepší akustikou.


 • Ekotým se v tomto školním roce již sešel na své první schůzce. Ta byla především organizační – dohodlo se složení výboru: roli předsedkyně převzala Markéta Čachotská z IX.A, bodování tříd se ujmou Denisa Reichertová z VIII.A a Eliška Balogová z VIII.B,  informovat ostatní o činnosti Ekotýmu by měly Kristina Hrušková z VIII.A a Adéla Krátošková z VIII.B. Zápisky si vzali na starost Nikola Brabcová a Daniel Batovanja, oba z IX.A. Všichni se již také stihli rozdělit do pracovních skupinek a postupně začali ujasňovat plán činnosti na letošní školní rok. Bude velmi náročný, již potřetí nás čeká obhajoba titulu Ekoškola. Hned v listopadu bude Ekoškola slavit 20 let svého fungování ve světě a my se již tradičně připojíme ke Světovému dni Ekoškol programem Ekotýmu pro všechny žáky školy. Samozřejmě budeme pokračovat v již zaběhnutých aktivitách – Recyklohraní, Papír za papír, vánoční jarmark, Den činu atd.


2013/14

Ekotým přeje hezké prázdniny!
 • 28. dubna se ke Dni Země uskutečnil Den činu – žáci 5. až 8. ročníků uklízeli okolí školy, především pak školní zahradu
 • díky Tereze Varhanové a Martinu Zedníkovi se podařilo natočit dva filmy – jeden o naší škole a druhý věnovaný programu Ekoškola, shlédnout jej mohli návštěvníci školy v rámci Dne otevřených dveří
 • Ekotým a žáci IX. A v květnu uspořádali Koloběžkiádu pro I. stupeň, podle ohlasů se akce líbila a doufejme, že ji v příštím roce zopakujeme
 • žáci na I. stupni vybrali nečekané množství finančních prostředků na sponzorování zvířete v ZOO:třída III. A sponzoruje kombu ušatou, třída III. C sojkovce šedohnědého a zbytek I. stupně sponzoruje Adaxe
 • skončilo bodování tříd na II.stupni, vyhrála IX. A těsně před VIII. A – obě třídy půjdou za odměnu do kina
 • v rámci akce Papír za papír jsme již podruhé naplnili kontejner, ale na vyhodnocení množství sebraného papíru si ještě musíme počkat
 •  Ekotým pokračuje v hlášení Ekookének, vyhlásil opět sbírku prostředků na sponzorování zvířat v ZOO. Pokračuje v bodování tříd na II. stupni, pracuje na přípravě Koloběžkiády pro I. stupeň a podílí se na natáčení filmu o naší škole. Stále pokračuje akce papír za papír, pochvalu za aktivitu zaslouží především žáci I. stupně, kteří dodávají i malé balíčky sběru z domova (noviny, letáky). Ke Dni země proběhne již tradiční Den činu, kdy se žáci školy budou podílet na úklidu okolí školy. Ekotým, tedy přesněji skupinka zabývající se prostředím, vyzývá všechny třídy na II. stupni k vylepšení výzdoby kmenových tříd. Vždyť by nám přeci nemělo být jedno, v jakém prostředí trávíme velkou část našeho dne.
 • Bodování tříd za I. pololetí vyhrála třída IX. A těsně před VIII. A, žáci obdrží drobné odměny, soutěž samozřejmě bude pokračovat i v druhém pololetí. Také budeme pokračovat ve výzdobě chodeb – nyní je na řadě IV. patro, obnovili jsem také hlášení Ekookének.

  Obrázky pro Tondu

  Třídy z I. stupně naší školy se zúčastnily soutěže „Obrázky pro Tondu“. Do soutěže se zapojilo celkem 182 převážně základních škol. Děti nakreslily téměř 12 tisíc obrázků, porota pak vybírala vítězné obrázky ve 12 ti kategoriích. Eliška Charvátová z V.A získala první místo v kategorii Třídění odpadu v domácnosti. Moc gratulujeme, je to opravdu obrovský úspěch. Díky ní třída V.A vyhrála jednodenní výlet.

  Vánoční jarmark

  17. prosince se Ekotým podílel na organizaci Vánočního jarmarku, krásnou výzdobu zajistili žáci z I. stupně. Všechny třídy si připravily vánoční výrobky, které byly velmi rychle rozprodány, občerstvení v kuchyňce pak nabízela třída IX.A. Zástupci Ekotýmu prodávali předměty poskytnuté Fondem Sidus, které takto získané finanční prostředky posílá např. Pediatrické klinice Fakultní nemocnice v Motole.

 • V říjnu a na začátku listopadu měl Ekotým nejvíce starostí s přípravou Světového dne Ekoškol. Ale to samozřejmě nebylo všechno. Třídy z prvního stupně se zapojily do výtvarné soutěže s Tondou obalem. Pokračovala také výzdoba chodeb ve II.patře, pokračuje také akce „Papír za papír“. Nově se začala sbírat plastová víčka pro nemocného pětiletého Vašíka, který potřebuje nový vozík. I v letošním roce chceme sponzorovat zvířata v ZOO, žáci II. stupně chtějí finanční prostředky získat prodejem výrobků na vánočním jarmarku, na jehož organizaci se Ekotým opět podílí. Srdečně Vás zveme 17. prosince!
Světový den Ekoškol
 • Jak jistě víte, naše škola je zapojena do mezinárodního ekologického programu Ekoškola. A stejně jako v loňském roce byl 7. listopad vyhlášen jako Světový den Ekoškol. To znamenalo, že Ekoškoly na celém světě se mohly k tomuto dni připojit nějakou ekologickou akcí. A protože se v loňském školním roce program našeho Ekotýmu pro ostatní žáky školy líbil, i tentokrát připravil Ekotým všem zajímavé dopoledne. Náš Ekotým letos pracuje již v pěti pracovních skupinkách podle zaměření na určitou ekologickou oblast: odpady, energie, voda, prostředí a nově doprava. A právě tyto skupinky si zcela samostatně připravily pro své spolužáky poučná povídání třeba o správném třídění odpadu a o jeho minimalizaci, o šetření vody, o obnovitelných zdrojích energie, o nutnosti udržování neznečištěného prostředí i o ekologických dopadech různých způsobů dopravy. Vše formou zábavných scének, ukázek a anket. Diváci se nadšeně zapojovali, za správnou odpověď na ně totiž čekala malá sladkost. S ozvučením tělocvičny pomohli opět žáci 9. ročníku. Dětem i pedagogům se připravený program moc líbil, všichni oceňovali zejména samostatnost a nápaditost účinkujících. Pevně věříme, že si diváci alespoň něco zapamatovali a odnesli do každodenního života.
 • I v letošním školním roce bude na naší škole pracovat Ekotým. Na své první schůzce se již podařilo dohodnout téměř celé složení výboru: předsedkyní bude Tereza Varhanová z IX.A, hlavní bodující soutěže tříd II. stupně bude Markéta Čachotská z VIII.A, informace o práci Ekotýmu si vezme na starosti Kristýna Lejsková z VIII.A. Všichni členové Ekotýmu se opět rozdělili do pracovních skupinek, k již zavedeným - voda, odpady, energie a prostředí - nově přibyla skupinka doprava. Všechny skupinky sice momentálně pracují na plánu činnosti pro tento školní rok, ale některé akce již běží. Prvního úkolu z Recyklohraní se ujala III. C, která již také pracuje na obnově svého záhonku. Dále se naše škole rozhodla zapojit do akce „Papír za papír“, takže všechny třídy, včetně družin, obdržely popsané krabice na sběr papíru. Za odevzdané kilogramy starého papíru potom můžeme získat potřebné výrobky z papíru – sešity, čtvrtky, papíry,… Budeme samozřejmě pokračovat ve výzdobě chodeb – nejprve by mělo být dokončeno 3. patro, následovat bude 4. patro. Čeká nás tedy spousta práce…


  2012/13


  26.6.2013 se díky iniciativě Ekotýmu podařilo uspořádat první školní jarmark. Počasí nám bohužel nepřálo - školní hřiště bylo plné kaluží a každou chvíli pršelo. Stánky pracovních skupinek Ekotýmu i stánky jednotlivých tříd byly umístěny v první patře, vystoupení skupiny břišních tanců i Hip-hopu proběhla v malé tělocvičně a na závěr jarmarku na schodech vystoupil pěvecký sbor. Prostoru bylo opravdu málo a rodiče přišli k naší velké radosti v hojném počtu, takže chvílemi ani nebylo možné se posunout od stánku ke stánku. Ale nakonec snad všichni našli to, co hledali. Peníze, které třídy prodejem výrobků získaly, putují na povodňová konta (především do ZOO, ale i do Krkonoš), na Dětskou onkologii FN Motol, na Boj proti AIDS, na UNICEF - Dobrý start do života, do třídních fondů na výtvarné potřeby,.... Moc všem rodičům děkujeme za aktivní účast a těšíme se, že akci zopakujeme.


 • 17.6.2013 jsme se zúčastnily slavnostního předávání titulu Ekoškola na Právnické fakultě. Sdružení Tereza připravilo pro všechny školy zajímavý program - hry pro žáky, kurz fotografování s profesionálním fotografem, relaxační aktivity,... Vzhledem k u nás probíhajícímu týdnu výletů se za Ekotým zúčastnila jenom Terka Varhanová. Vlajku i certifikát jsme proto symbolicky předaly předsedkyni Ekotýmu na jeho poslední letošní schůzce ve sborovně školy. Také všichni členové Ekotýmu obdrželi drobné dárky jako poděkování za aktivní práci. S odcházejícími deváťáky jsme se rozloučili, s ostatními budeme v činnosti pokračovat v příštím roce.

 • Žáci 2.C založili záhonek na školní zahradě

 • Sbírka na sponzorování zvířete v ZOO byla ukončena. Tentokrát se zapojily pouze třídy z I. stupně: nejvíce peněž vybrala třída II.A, která se rozhodla sponzorovat lori mnohobarvého a III.A, která si zvolila papouška nádherného. Bodlín telfairův je savec, na kterého přispěl I. stupeň jako celek. Zoologická zahrada tentokrát za adopci zvířat poskytla jednorázové dětské vstupenky, které obdržely paní učitelky II. A a III.A. Adopční listiny i fotografie nových adoptovaných zvířat si můžete prohlédnout na chodbě v 1. patře.
 • Výzdoba chodeb se konečně začala realizovat – ve třetím patře si již můžete prohlédnout Zemi, Venuši a rozkreslený Jupiter a Saturn. Malování je časově velmi náročné, takže musíte být trpěliví, ale určitě se i na vaší třídu dostane. Děkujeme mamince Nikoly BRABCOVÉ ze VII.A paní Janě BRABCOVÉ za věnování barev v hodnotě 5000,- Kč.

 • Vzhledem k rozmarům počasí máme zatím na zahradě záhonky II. C, ale i zástupci Ekotýmu ze skupinky prostředí pilně vybírají sazeničky a kluci z IX.A si masírují svaly, aby mohli záhonky připravit.

 • Z iniciativy Ekotýmu uspořádáme pro rodiče 26.6.2013 odpoledne školní jarmark. Ekotým si připraví 4 stanoviště podle pracovních skupinek (voda, energie, odpady a prostředí) a pokusí se v krátkých přednáškách rodiče seznámit s některými ekologickými tématy. Měly by se připojit třídy z prvního i druhého stupně se svými stánky a pěvecký sbor. Těšíme se…

 • Opět máme titul Ekoškola! Na podzim jsme znovu zažádali o titul Ekoškola, takže nás navštívily auditorky ze Sdružení Tereza. Celou naši školu si prohlédly, vyzpovídaly Ekotým i pedagogy. Moc se jim u nás líbilo, takže jsme doufali, že to tentokrát snad dopadne dobře. A bylo to opravdu tak, do školy přišel dopis potvrzující získání titulu. Hurá!

 • Jak jistě víte, naše škola je zapojena do mezinárodního ekologického programu Ekoškola. V letošním roce byl 7. listopad vyhlášen jako Světový den Ekoškol. To znamenalo, že Ekoškoly na celém světě se mohly k tomuto dni připojit nějakou ekologickou akcí. I naše škola se přihlásila a Ekotým si připravil pro všechny žáky zajímavý program. V letošním roce Ekotým pracuje ve čtyřech skupinkách podle zaměření na určitou ekologickou oblast: odpady, energie, voda a prostředí. A právě tyto skupinky si zcela samostatně připravily pro své spolužáky poučná povídání třeba o správném třídění odpadu, o koloběhu vody, o šetření energií, o nutnosti udržování neznečištěného prostředí. Dále pak zábavné scénky, otázky i názorné ukázky. Například dobrovolníci vybírali mezi vodou balenou a kohoutkovou a věřte, nebo ne, ale vždy podle chuti zvítězila voda kohoutková. Diváci se nadšeně zapojovali, za správnou odpověď na ně totiž čekala malá sladkost. Velmi zajímavá byla přednáška o úsporných svítidlech – o vhodnosti jejich používání, životnosti, energetické náročnosti a správné likvidaci. Technicky akci pomohli připravit žáci 9. ročníku – zajistili ozvučení tělocvičny, fotografovali a natáčeli. Dětem i pedagogům se připravený program moc líbil, všichni oceňovali zejména samostatnost a nápaditost účinkujících. Pevně věříme, že si diváci alespoň něco zapamatovali a odnesli do každodenního života.

 • V závěru loňského školního roku jsme se dozvěděli, že se nám titul Ekoškola nepodařilo obhájit. Auditoři byli nespokojeni s formální stránkou Analýzy naší školy a Plánem činnosti, který obsahoval i všeobecnou enviromentální výchovu, správněji měl být zaměřen na konkrétní opatření ke zlepšení ekologického dopadu chodu naší školy. Ve všech ostatních kritériích jsme požadavky splňovali. A tak jsme získali alespoň ocenění „Škola na cestě za titulem“. Na poslední schůzce Ekotýmu jsme se všichni dohodli, že se pokusíme nedostatky napravit a titul obhájit. A hned se začátkem nového školního roku jsme se pustili do práce: nově rozdělili role v Ekotýmu - kromě předsedy (Vendula Miňovská IX.A),zapisovatele (Nikola Beránková XI.A), hlavního bodujícího (Tereza Varhanová VIII.A), jsme vybrali i informátora (Dmitry Kovaleko IX.A). Ale především se všichni členové Ekotýmu začlenili do pracovních skupinek voda – energie – odpady – prostředí a určili svého vedoucího. Skupinky teď pracují na naplánování akcí jenom pro svoji oblast. Bodování tříd doznalo také drobné úpravy – budeme bodovat od 1. října jedenkrát týdně, nově se bude hodnotit i hluk ve třídách (hlukoměr již máme připravený), zpřísní se bodování třídění odpadu. A 7. listopadu nás čeká Světový den Ekoškol, doufejme, že si pro všechny Ekotým stihne připravit nějaké překvapení…

2011/12
 • 20. dubna 2012 již tradičně proběhl na naší škole Den činu pořádaný ke Dni Země. Žáci se snažili upravit okolí školy, fotky najdete v Ekofotogalerii.

 • 18. dubna 2012 se členové Ekotýmu ze 4. až 7. tříd zúčastnili zajímavého výukového pořadu ve sdružení Tereza. Tématem bylo Tmelení týmu a Informování o činnosti Ekotýmu. Vše bylo připraveno hravou formou tak, aby se členové Ekotýmu lépe poznali a naučili se spolupracovat. Všem se v Tereze líbilo.

 • 11. a 12. dubna 2012 se uskutečnil pro žáky 1. – 6. ročníků Den s Tondou – pořad věnovaný třídění a recyklaci odpadů.

 • 12. ledna 2012 byla odvysílána v televizi Metropol v rámci pořadu Supermáma reportáž o naší škole. Do pořadu o programu Ekoškola byl zařazen rozhovor s paní ředitelkou o našich ekologických aktivitách. Naše škola je totiž jednou ze sta škol v České republice, které získaly mezinárodní titul Ekoškola.

 • Pro Běh pro Afriku máme prvního sponzora – děkujeme mamince Ondřeje Douši z IX.A.

 • Bylo by prima, kdyby se přidali i další rodiče – částka nemusí být nijak vysoká, případné potvrzení o sponzorském daru zajistíme od nadace Člověk v tísni.

 • Naše škola by se velice ráda zúčastnila charitativní sbírky Běh pro Afriku. Žáci naší školy by si zasportovali, podle svých možností by uběhli libovolný počet koleček na hřišti a podpořili dobrou věc. Všechny peníze získané za uběhnutá kolečka by putovala totiž do Afriky, kde by se za ně postavila moderní škola. Má to však jeden podstatný háček – potřebujeme získat jednoho nebo i více sponzorů, kteří by žákům nabídli za každé uběhnuté kolečko určitý finanční obnos do sbírky. Podpořit nás mohou nejen firmy, ale třeba i rodiče. Všechny podrobnosti najdete na www.skolavafrice.cz/vybehej-skolu. Chcete-li nás podpořit, napište nám na e-mail paní ředitelky jerabkovaj@zsnadvodovodem.cz. Děkujeme.

Jak jsme získali titul Ekoškola (červen 2010)

 • Naše škola je již třetím rokem zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola. Ekoškola je mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy získávají prestižní světové ocenění – titul Ekoškola. Projekt Ekoškola představuje ideální způsob, jak se vydat na smysluplnou cestu ochrany a zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí. Žáci jsou zapojeni do plánování, rozhodování i vlastní realizace všech činností, ze čtyř témat Ekoškoly jsme se zaměřili na třídění odpadů a prostředí školy. Dne 8.6.2010 proběhl ve škole audit ze Sdružení Tereza, který kontroloval jak splňujeme daná kritéria, 15.6.2010 jsme se dozvěděli, že jsme titul získali a radost byla veliká. Slavnostní vyhlášení proběhlo 23.6.2010 v Senátu Parlamentu ČR, doprovodným programem byla prohlídka Valdštejnského paláce, raut v restauraci Žofín Garden a hra pro členy ekotýmů z jednotlivých škol, kterým byl titul také udělen. Pro zúčastněné žáky to byl velký zážitek a také povzbuzení pro pokračování v celém projektu.
 

Nástěnka

17.4.2019

Tento den se konala Koloběžkiáda, pořádaná Ekotýmem. Krátkou reportáž o akci uvidíte ve Zprávičkách na ČT:D 19.4.

23.10. - 25.10.2018

Proběhl na 2. stupni projekt
"100 LET REPUBLIKY"

25.9.2018

obrázek
Tento den v 15 hodin proběhla na hřišti školy výsadba stromu svobody.
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy