Aktuality

2016/2017

Měření  CO2 a bodování tříd

V březnu a dubnu Ekotým zopakoval měření CO2, ve třídách a pracovnách. Členky skupinky prostředí obcházely s měřidlem PASCO třídy přibližně 15 až 20 minut po začátku hodiny a zjišťovaly, v jak kvalitním vzduchu žáci pracují. Bohužel, v letošním roce jsou výsledky horší než v roce loňském, většina tříd zřejmě nevěnovala dostatek pozornosti větrání. Výsledky jsou k nahlédnutí na nástěnce Ekotýmu i ve sborovně. Tuto aktivitu v příštím školním roce určitě zopakujeme.

Na konci května nám skončilo letošní bodování tříd na II. stupni (třídění odpadu, prostředí a hlučnost tříd,…) – zvítězila třída IX. B před třídou IX. A a třídou VIII. A. Žáci třídy IX. B si šli za odměnu zahrát bowling. Ekotým přeje krásné prázdniny a těší se na nové členy v příštím školním roce.Koloběžkiáda 4. 5. 2017
Členové Ekotýmu společně se žáky IX. B uspořádali pro žáky 2. až 5. tříd Koloběžkiádu. Kromě již tradičních disciplín – dopravní pravidla, první pomoc, slalom či jízda s kelímkem s vodou -  bylo v letošním roce obrovským zpestřením stanoviště Štěpánky Řasové ze VII. B. Ta se závodně věnuje krasojízdě a na hřišti nejen, že převáděla úžasné prvky svojí sestavy, ale také neúnavně svezla na svém speciálním kole každého, kdo si troufnul. Navíc přinesla také jednokolky, na kterých se mohli případní zájemci zkusit svézt. Nakonec Koloběžkiádě přálo i v té době poněkud vrtkavé počasí, takže se celé dopoledne úžasně povedlo.


Fotografická soutěž

Skupinka prostředí našeho Ekotýmu vyhlásila soutěž věnovanou prostředí Malešic. Zúčastnit se může každý, stačí zaslat 1 fotografii toho, co se vám v Malešicích líbí, případně nelíbí. Uzávěrka je 15. dubna 2017.Soutěž ve třídění odpadu pro 1. a 2. třídy

Na začátku března připravil Ekotým pro nejmladší žáky soutěž ve třídění odpadu. Zástupkyně Ekotýmu Tereza Nováková a Tereza Šámalová postupně navštívily první a druhé třídy. Pro žáky si připravily nejprve povídání o tom, jak minimalizovat odpad, jak odpad recyklovat a jak ho správně třídit. Potom měly děti připravený odpad správně roztřídit, za což byly odměněny drobnými odměnami.

Vánoční jarmark

21. prosince se již tradičně konal Vánoční jarmark. Na začátku se opět velmi líbilo vystoupení kroužku aerobiku, na závěr krásně zazpíval sbor pod vedení paní učitelky Daniely Volejníkové. Občerstvení v kuchyňce společně připravili žáci devátých tříd. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se opět ujali prodeje předmětů zaslaných Fondem Sidus, který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Navíc na stanovišti Ekotýmu si mohli návštěvníci prohlédnout i velmi pěkné interaktivní popelnice na tříděný odpad zapůjčené firmou EKO-KOM. Velký dík patří žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.

Světový den Ekoškol

Letošní oslava Světového dne Ekoškol byla zorganizována jinak než v předchozích čtyřech letech. Tentokrát žáci třetích až devátých tříd obcházeli šest stanovišť Ekotýmu. Na jednom stanovišti seznamovala příchozí žáky předsedkyně Ekotýmu Tereza Nováková s fungováním i historií mezinárodního programu Ekoškola, ostatní stanoviště měli na starost žáci z jednotlivých skupinek – voda, prostředí, energie, odpady a doprava.  Tam se žáci jednotlivých tříd rozdělili a plnili připravené úkoly – kvízy, křížovky i praktické úkoly. Za splnění úkolů třídy získávaly body. Nakonec byly odměněny první tři třídy z každého stupně. Na I. stupni zvítězila třída V. B, před V. C a IV. B, na II. stupni třída VII. B před IX. B a IX. A. Akce se líbila žákům i pedagogům, všem členům Ekotýmu patří velké poděkování za přípravu a organizaci soutěží. Poděkovat také musíme firmě EKO-KOM, která nám zcela výjimečně zapůjčila velmi pěkné interaktivní popelnice na tříděný odpad.


I v letošním školním roce je o práci v Ekotýmu velký zájem. Na schůzkách se zatím řešilo složení výboru Ekotýmu a rozdělení členů do jednotlivých pracovních skupinek. Předsedkyní Ekotýmu je Tereze Nováková z IX. B, místopředsedkyněmi jsou Tereza Šámalová a Tereza Škrabáková, také z IX. B. Bodování tříd si vzaly na starosti Aneta Hendrychová a Eliška Nová ze VI.A, které také budou o činnosti Ekotýmu informovat ostatní. O zápisky ze schůzek se postarají všechny tři Terky. Ekotým se dohodl na pokračování akce Papír za papír i sbírání víček. Také v letošním roce se naše škola připojí k oslavě Světového dne Ekoškol, ale vzhledem k dosavadnímu velmi časově náročnému začátku školního roku, dohodli jsme se na posunu termínu až na konec prosince. Tentokrát ale oslava proběhne jinak, Ekotým intenzivně pracuje na její přípravě. Nechte se překvapit!

 2015/2016

 

Poslední akcí Ekotýmu v tomto školním roce bylo měření CO2 ve třídách během výuky. Žák ze skupiny Prostředí obcházel 15 až 20 min po začátku vyučovací hodiny jednotlivé třídy a pracovny a pomocí měřidla PASCO se senzorem měření CO2  zapisoval naměřené hodnoty koncentrace CO2 . Hodnoty se od sebe značně lišily, vyhodnocení a tabulka bude vyvěšena na nástěnce Ekotýmu.

Se všemi členy Ekotýmu jsme se sešli na poslední schůzce v tomto školním roce, kde jsme společně zhodnotili, co se podařilo a co bude potřeba v novém školním roce zlepšit. Všem členům děkujeme, přejeme hezké léto a těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.


Ekotým se vrátil k tradici vysílání Ekookének, jednotlivé třídy si postupně připravují hlášení věnovaná různým důležitým dnů  (Den Země, Den ochrany ptactva,…).

Již tradičně naše škola pořádá ke Dni Země Den činu věnovaný úklidu okolí školy. Tentokrát se tohoto úkolu ujali žáci 7. ročníků, kteří v době odpolední výuky vyčistili část zahrady naší školy. Vždycky je zarážející, kolik odpadků se v rámci tohoto úklidu sesbírá. Ve škole přeci máme dostatek nádob na tříděný i směsný odpad, takže by s vyhazováním odpadků neměl být problém.


Vánoční jarmark

21. prosince se již tradičně konal Vánoční jarmark. O pěkné úvodní vystoupení se postaral kroužek aerobiku, občerstvení v kuchyňce připravili žáci 9. B. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se zase ujali prodeje předmětů zaslaných Fondem Sidus, který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Velký dík patří především žákům devátých a osmých tříd, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.


Světový den Ekoškol

Letošní oslava Světového dne Ekoškol byla spojená i s oslavou 10-ti let fungování programu Ekoškola v České republice.  My jsme se k oslavě připojili již po čtvrté.

 A opět to bylo pouze na členech Ekotýmu, jaký program pro ostatní žáky školy připraví. Tentokrát měli k dispozici i projekční plátno, takže nejprve žáci shlédli krátký film o činnosti Ekotýmu v minulém roce, pak si jednotlivé skupinky (energie, voda, doprava, prostředí a odpady) připravily nejen povídání, ale i prezentaci zaměřenou na jejich oblast. Na závěr vždy měly připraveny i otázky pro posluchače, aby si ověřily, jak pozorně je sledovali. Po počátečních problémech s ozvučením se nakonec program vydařil a všem členům Ekotýmu za přípravu programu patří poděkování.Ekotým se v tomto školním roce sešel již dvakrát. Zájem o práci v Ekotýmu je opravdu veliký, tolik členů jsme ještě v minulosti neměli! Obě schůzky byly především organizační – dohodlo se složení výboru: předsedkyně budou tentokrát dvě – Adéla Krátošková z IX.B a Kristina Hrušková z IX.A, bodování tříd se ujmou Tereza Nováková a Tereza Škrabáková z VIII.B,  informovat ostatní o činnosti Ekotýmu by měly Aneta Hendrychová  a Laura Kemerová z V.A. Zápisky si vzala na starost Natálie Dufková z IX.B. Všichni se již také stihli rozdělit do pracovních skupinek a seznámili se se svými vedoucími, se kterými se budou postupně připravovat na Světový den Ekoškol. Od prvního říjnového týdne začne opět bodování tříd II. stupně -  doznalo některých změn, například se bude hodnotit, zda nejsou ve třídách zataženy žaluzie a nesvítí se. Dále budeme pokračovat ve sběru víček, v  Recyklohraní, v akci Papír za papír atd.
2014/2015

Bodování tříd II. stupně vyhrála s velkou převahou třída IX.A, za odměnu půjde na bowling.
Zástupci Ekotýmu se zúčastnili slavnostního předání titulu Ekoškola naší škole v Senátu Parlamentu ČR. Mimo jiné jsme si mohli prohlédnout reprezentační prostory Senátu i nahlédnout na jednání senátorů a také se blíže seznámit se zástupci jiných Ekoškol. V pořadí již třetí titul nám byl udělen na čtyři roky.
Poslední akcí Ekotýmu v tomto roce byl Den činu. Třídy, které se ho zúčastnily, pomohly uklidit větve prořezaných stromů a keřů na zahradě i posbírat nepořádek v okolí školy.
Za celý školní rok se nám podařilo nasbírat 170 kg plastových víček, které jsme odevzdali. Získané prostředky věnujeme na odměny žákům.

Všem členům Ekotýmu děkujeme za práci v letošním školním roce a těšíme se na nové členy v září.


Obhájili jsme titul EKOŠKOLA!!!

23. března naši školu navštívili auditoři ze sdružení TEREZA, které má v České republice na starosti program Ekoškola. Celou naši školu si pečlivě prohlédli, debatovali se všemi členy Ekotýmu, hovořili s paní ředitelkou i koordinátorkou programu. Naše škola se jim líbila, na odstranění zjištěných nedostatků již Ekotým pracuje. A pak nám přišla úžasná zpráva, že jsme titul EKOŠKOLA již potřetí obhájili.

Ekotým ale tímto pracovat nepřestal, nyní ve spolupráci se žáky 9. tříd připravuje pro žáky I. stupně Koloběžkiádu. A také k 10. výročí fungování programu Ekoškola v České republice nacvičuje „Tanec sedmi kroků“ Ekoškoly.


Skupinka Odpady uspořádala v listopadu pro žáky 1. tříd soutěž ve třídění odpadu. Nejprve si prvňáčci zopakovali, jak správně třídit, potom soutěžili. Dětem i paní učitelkám se akce líbila.

V prosinci se celý Ekotým pustil do organizace Vánočního jarmarku. U stánku Ekotýmu pak prodávali členové Ekotýmu knížky, propisky a diáře poskytnuté fondem Sidus, který podporuje dětská oddělení nemocnic. Za velkou pomoc při technickém zajištění jarmarku patří dík i žákům IX. A.

Na začátku ledna v rámci Dne otevřených dveří proběhla prezentace naší školy jako Ekoškoly. Ve vestibulu školy byly promítání filmy o tom, jak program Ekoškola funguje na naší škole, dvakrát pak měla přednášku předsedkyně našeho Ekotýmu.

Bodování tříd II. stupně za 1. pololetí muselo zůstat nevyhodnoceno – bohužel členky Ekotýmu, které měly bodování na starosti, nebodovaly pravidelně. Ve třídách již máte nové bodování, nyní se ho ujaly Nikola Brabcová a Markéta Čachotská, které s ním již mají zkušenost z loňského roku.

Jistě jste si všimli, že na základě připomínky skupinky Odpady, přibyly na chodbách a ve vestibulu velké koše na tříděný odpad. Prosíme tedy o jejich správné využití. Také prosíme všechny třídy, aby pečlivěji naplňovaly krabice do akce Papír za papír – nepatří tam např. kartonové obaly. A samozřejmě také plastové láhve, pytlíky,propisky… to vše potom musejí ti, kteří krabice do kontejneru vynášejí, z krabic vybírat. A na základě připomínky skupinky Energie vám ve třídách přibyly k vypínačům výzvy, abyste zhasínali. Neustále totiž řešíme zatažené žaluzie a zbytečné svícení.


Světový den Ekoškol

Jak jistě víte, naše škola je zapojena do mezinárodního ekologického programu Ekoškola. I v letošním roce byl 7. listopad vyhlášen jako Světový den Ekoškol, tentokrát se ještě slavilo 20 let fungování Ekoškol ve světě. My jsme se ke Světovému dni Ekoškol připojili již potřetí.

V letošním roce Ekotým pracuje v pěti skupinkách podle zaměření na určitou ekologickou oblast: odpady, energie, voda, prostředí a doprava. A právě tyto skupinky si zcela samostatně připravily pro své spolužáky poučná povídání třeba o správném třídění odpadu, o nutnosti šetření vodou i energií, o nutnosti udržování neznečištěného prostředí i o alternativních způsobech dopravy. Nechyběly otázky i názorné ukázky. Například dobrovolníci vybírali mezi vodou balenou a kohoutkovou a věřte, nebo ne, ale vždy podle chuti zvítězila voda kohoutková. Diváci se nadšeně zapojovali, za správnou odpověď na ně totiž čekala malá sladkost. Dětem i pedagogům se připravený program moc líbil, všichni oceňovali zejména samostatnost a nápaditost účinkujících. Pevně věříme, že si diváci alespoň něco zapamatovali a odnesli do každodenního života. Škoda, že nás zlobila technika, musíme pro příští akci vybrat prostor s lepší akustikou.


  • Ekotým se v tomto školním roce již sešel na své první schůzce. Ta byla především organizační – dohodlo se složení výboru: roli předsedkyně převzala Markéta Čachotská z IX.A, bodování tříd se ujmou Denisa Reichertová z VIII.A a Eliška Balogová z VIII.B,  informovat ostatní o činnosti Ekotýmu by měly Kristina Hrušková z VIII.A a Adéla Krátošková z VIII.B. Zápisky si vzali na starost Nikola Brabcová a Daniel Batovanja, oba z IX.A. Všichni se již také stihli rozdělit do pracovních skupinek a postupně začali ujasňovat plán činnosti na letošní školní rok. Bude velmi náročný, již potřetí nás čeká obhajoba titulu Ekoškola. Hned v listopadu bude Ekoškola slavit 20 let svého fungování ve světě a my se již tradičně připojíme ke Světovému dni Ekoškol programem Ekotýmu pro všechny žáky školy. Samozřejmě budeme pokračovat v již zaběhnutých aktivitách – Recyklohraní, Papír za papír, vánoční jarmark, Den činu atd.

Nástěnka

Dětský den

obrázek
Žáci 9.ročníku uspořádali 1.6.2017 pro žáky 1.st. dětský den.

Koloběžkiáda

obrázek
Žáci 9.B a členové Ekotýmu pořádali pro žáky z 1.st. dopravní dopoledne.

Badminton do ZŠ

obrázek
Vybraní žáci 4. - 7.roč. se účastní projektu m.č.Praha 10 "Badminton do ZŠ" a turnaje "O pohár radního v oblasti školství Mgr.O.Počarovského.

Okno do Afriky

obrázek
Žáci 3.A se účastnili projektu Okno do Afriky.

Ekosoutěž

obrázek
Žákyně 9.B uspořádaly soutěž ve třídění odpadu pro 1. a 2.třídy

Vánoční jarmark

obrázek
21.12. proběhl tradiční Vánoční jarmark.

Světový den Ekoškol

obrázek
Projektový den 20.12.připravili členové Ekotýmu.

Zdobení stromečku

obrázek
Žáci 9. B ozdobili vánoční stromeček na Kubánském náměstí.

OVOV

obrázek
Ve dnech 29.9. a 30.9. proběhla tradiční sportovní akce Odznak všestrannosti olympijských vítězů.

Závěrečné zkoušky 9.ročníků

obrázek
Ve dnech 2.6. - 10.6.2016 se uskutečnily tradiční zkoušky žáků 9.ročníků

Dětský den

obrázek
Tradiční dětský den pořádali žáci 9.A a 9.B

Karneval v ZŠ Nad Vodovodem

obrázek

Vánoční návštěva v Léčebně Vršovice

obrázek
Děti z 5.B a 5.C potěšily vánočními koledami klienty Léčebny Vršovice

Vystoupení na vánočních trzích

obrázek
Děti z oddílu sportovního aerobiku vystoupily na vánočních trzích na Kubánském náměstí.

Bezpečně na kole

obrázek
Dne 9.10. se 3. a 4. třídy zúčastnily projektu m.č.Praha 10 "Bezpečně na kole"

OVOV

obrázek
1.10. a 2.10.2015 proběhla školní sportovní soutěž OVOV.

Titul Ekoškola

obrázek
Dne 18.6. nám byl znovu udělen mezinárodní titul Ekoškola, k předání došlo v Senátu ČR.
Login
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 http://84.242.115.156/bakaweb/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy